DAS KASTENSYSTEM

Erhalten Sie einen groben Überblick über die fünftgrößte Religion der Welt.

Das Kastensystem

ਨੀਚਾ ਅੰਦਿਰ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ॥
Nanak seeks the company of the lowest of the low class, the very lowest of the low.

ਿਤਿਨ ਪ੍ਰਿਭ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਿਤਸੁ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ॥੩॥ One who is deceived by God Himself, has no position and no honor. ||3||

ਦੇਹੀ ਜਾਿਤ ਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ॥
Her body and her status shall not go with her to the world hereafter.

ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਿਤ ਪਿਤ ਸਭੁ ਆਪੇ ॥
To the Gurmukh, the Lord Himself is social class, status and all honor.

ਿਛਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਿਤ ॥
Sixth, in his sexual desire, he does not respect social customs.

ਚੱ੍ਰਕ ਿਚਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਿਤ ਅਰੁ ਪਾਿਤ ਨਿਹਨ ਿਜਹ ॥ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਿਹ ਨ ਸਕਤ ਿਕਹ ॥

ਏਕੁ ਿਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ॥
The One God is our father; we are the children of the One God. You are our Guru.

ਤੁਮ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੇਰੇ ॥
You are our mother and father; we are Your children.

ਫਕੜਜਾਤੀਫਕੜੁ ਨਾਉ॥
Pride in social status is empty; pride in personal glory is useless.

ਜਾਣਹੁ ਜੋਿਤ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਿਤ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Recognize the Lord’s Light within all, and do not consider social class or status; there are no classes or castes in the world hereafter. ||1||Pause||

ਅਗੈ ਜਾਿਤ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥

In the world hereafter, social status and power mean nothing; hereafter, the soul is new. —

ਜਾਿਤ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇਹੁ ਬਤਾਇ ॥
God does not ask about social class or birth; you must find your true home.

ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜੁ◌ੋਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥
Naam Dayv the printer, and Kabeer the weaver, obtained salvation through the Perfect Guru.

ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਿਹ ਹਉਮੈ ਜਾਿਤ ਗਵਾਈ ॥
Those who know God and recognize His Shabad lose their ego and class consciousness.

ਆਗੈ ਜਾਿਤ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਇ ॥
Social status and beauty will not go with you hereafter.

ਤੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
As are the deeds done here, so does one become.

ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗਰੁ ੁ ਹਮ ਵੇਿਚਓ ਿਸਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ॥
The Guru, the True Guru, is my social status and honor; I have sold my head to the Guru.

ਸਲੋਕੁ ਮ꞉ ੧ ॥ Shalok, First Mehl:

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥
Make compassion the cotton, contentment the thread, modesty the knot and truth the twist.

ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥
This is the sacred thread of the soul; if you have it, then go ahead and put it on me.

ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ ਨਾ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥
It does not break, it cannot be soiled by filth, it cannot be burnt, or lost.

ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਿਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥
Blessed are those mortal beings, O Nanak, who wear such a thread around their necks.

ਚਉਕਿੜ ਮੁਿਲ ਅਣਾਇਆ ਬਿਹ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥
You buy the thread for a few shells, and seated in your enclosure, you put it on.

ਿਸਖਾ ਕੰਿਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਿਥਆ ॥ Whispering instructions into others’ ears, the Brahmin becomes a guru.

ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਿੜ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥
But he dies, and the sacred thread falls away, and the soul departs without it. ||1||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਿਹ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਿਬੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਿਡਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥

ਬਾਮਨ ਕਿਹ ਕਿਹ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥

ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥

ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥

ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥ —

ੴਸਿਤਗਰੁ ਪ੍ਰਸਾਿਦ॥ ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

ਜਾਿਤ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਕੋਈ ॥
ਬ੍ਰਹਮੁ ਿਬੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਹੋਈ ॥੧॥
ਜਾਿਤ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਿਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਿਹ ਬਹੁਤੁ ਿਵਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਬ੍ਰਹਮੁ ਿਬੰਦ ਤੇ ਸਭ ਓਪਿਤ ਹੋਈ ॥੨॥
ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ॥੩॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਿਮਿਲ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ ॥

ਘਿਟ ਵਿਧ ਕੋ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥੪॥ ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧੁ ਹੋਈ ॥ਿਬਨੁਸਿਤਗਰੁ ਭੇਟੇਮੁਕਿਤਨਹੋਈ॥੫॥੧॥

Wir verwenden Cookies um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Sie können Ihre Browser-Einstellungen anpassen, um dies zu unterbinden. Ausführliche Erklärungen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.